Search form

Luka 24:29

29nuto nu soero sewato awa, “Waiko osisinoi pi emoko ziamu inoya. Are ni namoreto dai itamunosa.” Ago sewato giro nu numoreto dai toiro itinua.