Search form

Luka 24:32

32Ago wenu nuto sewato awa, “Nakai ebete aita inonakai nu namorege ge tugata wetia, noko gera susu namorege kerenia, be amire moka nasoge meni kare wietia.”