Search form

Luka 24:33

33Nuto ge ago toiseto eriro aita wero noko ewesemuro Yerusalem bamuwato awa. Ago wero nuto bua mai 11 ata otao mamai enire auniro itiwa tamuwato awa.