Search form

Luka 24:4

4Nukare woi nuso kau wero itazaita inoise itiwa ema eto tama woi nusoto awa kapawero zasimai ami nusokare nana zorage dopero itiwato giwa.