Search form

Luka 24:41

41Ago wenu nukare nu giro yawa sara bamu wewa, ata noko itazaita wero ge tepo wenu usero itiwa awa. Ago wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Nikare nena nai eni ego itita?”