Search form

Luka 24:44

44Nu ge numorekare ego senua awa, “Gita na nimorekare dai noise ego sena awa, ‘Ge namore gita gaewa — Mosera lo ge enata porofetera bukura enata Sam bukura ena gaewa — ge awa dapikarago me wamunoya. Ago sena.”