Search form

Luka 24:46

46Nu numorekare ego senua awa, “Anutura ge gayai ego ine itia. Na Soyai Ema nisokare Kristo meni yaya tamuro betana waiko be etorobara tepo wai noko bi ditira ena eramunona.