Search form

Luka 24:5

5Bama nukare giro azu wero iri dura zebura niro zebu ua wewa. Ata ema eto ami numorekare ego sewato awa, “Nikare nogoro giro ema nuai ewananare nowia awa betaira masira ena kau inowi?