Search form

Luka 24:50

Anutu Yesu pumunu witi utura ninua.

50Yesu meni ago sero nukare puro bamu Betani nate niro nu wana buyaniro nukare gawa wenua.