Search form

Luka 24:6

6Nu ego oko itia. Nu emoko eria. Nikare ge gita Galilaya itise nimorekare senua awa kotumuro giu.