Search form

Luka 24:7

7Nu nimorekare ego senua, ‘Nukare na Emara Mai poti pasina emara nana wanera namunora. Ago wara nukare na ni pasinaira dara betamunona. Betero be etorobara ago tepo wai amire noko seka wero eramunona.’ Nimorekare ago senua.”