Search form

Luka 24:8

8Ema eto meni ago sewato giro bama nukare Yesu ge gita senua awa kotumuwa kei awenua.