Search form

Luka 3:10

10Nu ago senu nukare dago nu atata wero sewa awa, “Are nakare nogo wamunonikare?”