Search form

Luka 3:12

12Ema eni takis pumai ema nukare dai ge ou gutaise sero nuso nana muro numore ego sewa awa, “Gipai ema, nakare nogo wamunonikare?”