Search form

Luka 3:15

15Erama dainiro meni “Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo ami mamunoya,” ago toisowa. Are nukare Yohanera susu giro itazaita inoise ego sewa awa, “Nu awa Kristo nasokaita tepo ni?”