Search form

Luka 3:17

17Nu sawol nuso wana nuso meni zizinoya. Puro muro wuit zasaira masira kei awero wowo bayaise sero wuit ape bisira namunoya. Wowo bayai wuit me awa sianiro poti sora namunoya. Ota wowo meni awa niao awinoise itai gege itai amira apamunoya.”