Search form

Luka 3:20

20Senenu giro Herode meni tani waya zo dai susumuro Yohane puro beniro benai sora potinua awa.