Search form

Luka 3:4

4Awa porofete Yesaya meni ge buku nusora gaenu itewia amira te wenua,

Zo nu ware gamu-gamura ena zawa sero arero ego toya awa,

‘Tuara ebata awa kora weu sonae.