Search form

Luka 3:9

9Tuara ota emoko ni susura potai itia awa. Ni me ewanana kaka ziamu itara giro awa nukare dago kapero ape niaora namunora.”