Search form

Luka 4:1

Satan meni Yesu etetenamu wenua.

1Ozana meni Yesura nana mokara be munu Yesu nu ou Yodan doro ewesemuro bamunua. Ozana meni nu puro zebu erama tepo amira bamunua.