Search form

Luka 4:13

13Are Satan nu etetenai dapikarago wenu tepo wenu giro nu Yesu doro be zo ago awa dia wenua awa.