Search form

Luka 4:14

Yesu nu Galilaya zebura ena bua zaawenua.

14Yesu nu Ozanara putou nuso nana itinua, are nu noko tera ewesemuro Galilaya zebura bamunua. Bamunu oziga nuso meni zebu amira baro te wenua.