Search form

Luka 4:16

Nasarete nata susu meni Yesura ge azu sewa.

16Yesu meni Nasarete bamunua. Gita nu mai morua amire nu nata amira ana bazinua. Nu Sabat pura sero yere ibu mokara toitinoisonua, are Sabat pura zore toinua. Toiro Anutura ge azimamu sero benau nusokarera dopenua.