Search form

Luka 4:17

17Are nukare porofete Yesayara buku zo numore potiwa nu puro piaka niro ge gayai ego ine itinua awa tamuro kereniro azimunua awa,