Search form

Luka 4:20

20Yesu meni buku wotokuniro yere ibu dia wai emare potiro ge samu arumunua. Ago wenu ema bama ibu mokara itiwa ami nukare te dago iri nuso nana niro itiwa