Search form

Luka 4:22

22Are nukare zazo nuso poti ike nitinoise kotumai saisai kotumuwa. Nera kota, nuso nana bera ena ge ewa-gaewa kei awenua. Are nukare numore ego sewa awa, “Nu Yosefera mai ami ge ago toya, atonua!”