Search form

Luka 4:24

24Ago sero senua awa, “Na me nimorekare tona awa. Porofete zo meni nata susu nusora ena ge sai oko ninamunora.