Search form

Luka 4:26

26Ata Anutu nu Elia oko senu Isrelira bama kuma zora nana bamunua. Tepo awa. Nu numa iyetinu Saidon zebura baro nata Sarefat amira gege kei awenua awa. Awa bama kuma zora nana kei awero nu nena naira sorepitinoise itisonua.