Search form

Luka 4:27

27Noko da ago ine porofete Elisare wewa awa. Nu noisonua be amire ema boya ayare dainiro Isreli emara nana itisowa. Ata nu nusokare nana zo oko korawenu ewanana wenua. Tepo awa. Siria zebura ema zo zazo Neaman nu awa gege kora wenu ewanana wenua awa.” Yesu meni ago senua awa.