Search form

Luka 4:29

29Tini kapenu nukare eriro Yesu saniro puro nata atune bamuwa awa. Nata nusokare awa dirumu zora ike itisonua awa. Are nukare nu puro bamu dirumu amira bera niro nu ape degara namu wewa awa.