Search form

Luka 4:31

Yesu meni ema zora nana ena bi zo tunenua.

31Nu osero Galilaya zebura nata zo zazo nuso Kapaneam amira bamunua. Are nu Sabat pura amira ana ema bama gipenua.