Search form

Luka 4:34

34“Ae, Yesu Nasarete natara ema, ni ne wamu sero nasokare nana tupesi? Ni nakare sisamu sero tupesi, tanita. Na susu niso gosinona. Ni Anutura Mai saramai.” Ago senua awa.