Search form

Luka 4:35

35Ata Yesu meni nu seninoise ego senua awa, “Ni ge doro emara nana ena kei awero mu, bayase.” Ago senu bi meni ema awa apenu erama soe ena zebura duunua awa. Ata numa waya kaka wamu doro bamunua awa.