Search form

Luka 4:36

36Ago wenu ema dapikarago ami di tainiwa awa. Ago wero nutopekare ego ina-sa wewa awa, “Ei awa ge neni? Nu ema putou bamure noise potai ge bire sesi ge nuso dimuro ema doro susawera.” Ago sewa awa.