Search form

Luka 4:38

Yesu meni Petorora imeti-gagara awa kora wenua.

38Yesu nu eriro yere ibu awa doro Simonra sora witinua. Simonra imeti-gagara awa yaya tama mena-mana bamu awa puro itinua awa. Are nukare Yesu zawa sero nu kora waise sewa awa.