Search form

Luka 4:40

Yesu meni ema bama dainiro kora wenua.

40Tua zizinoinu Sabat pura awa tepo wenu ema meni didikai nusokare yaya neire-neire puro itiwa awa puro mu nuso nana niwa awa. Ago wewa nu ema bama dago amira nana da da sero wana nuso meni nusokare nana gitine potiro nukare kora wenu ewanana wewa awa.