Search form

Luka 4:41

41Ago wenu bi eni meni ema bama dainiro doro susawise ego sewa awa, “Ni Anutura Mai.” Ata nu nukare senero ge sai azu senua. Awa nera kota, nukare nu Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo noinua awa giwa.