Search form

Luka 4:6

6Gipero numore ego senua awa, “Na putou ei awa dapikarago nimore potamunona. O zebu serora wau dai nimore potamunona. Nena bamubamu awa zere dago naso wenua. Are na mai zore potamu sero giro awa potamunona.