Search form

Luka 4:7

7Are ni naso nana bawa diro na bowi wasa giro amire nena dapikarago nimore potamunona.”