Search form

Luka 4:9

9Are Satan meni Yesu puro Yerusalem nate bamuro Anutura ibu bopu bamu amira ike potinua. Potiro numore ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro ena zokari awero ose. Ni oko waya wamunosa.