Search form

Luka 5

Yesu meni senu Petoro wo dainiro pumunua.

1Be zo Yesu meni ou ubu zazo Genesaret amira kora dopenu ema bama witai meni Anutura ge ninamu nuso nana kei awero ina-musa wewa awa. 2Are nu wa eto ou ubura kora itiwato ginua awa. Ata ema wo pumai ema nukare wa eto awa doro mona sewai bua inoise itiwa. 3Are nu wa zora witinua, awa Simonra wa amira witinua awa. Are nu Simon senu wa isenu kora doro pei-kaka baro dopenu nu wa tame arumuro ema bama ge tugata wenua awa.

4Nu ge sero tepo wero amire ama meni awa Simonre ego senua awa, “Nakai ou surura bayanakai amire nikare mona apero wo pumawe.” 5Ago senu Simon meni ge ina ego senua awa, “Gipai ema, nakare pi emire dago wo pumai bua bamu inonakare pina atia, ata wo zo kaka pumamu wetenakare. Ata nine tosa giro sana mona apara dagimamunoya.” 6Ago senu nukare ago wewa amire wo dainiro ikewa mona kapai sogo wenua awa. 7Ago wenu giro nukare otao mamai nusokare wa zora itiwa ami muro nukare soremarise sero tawa dewa. Ago wewa nukare muro wo poti wa etora niwa be munu wa eto dago dagimamu wewato awa. 8Ago wenu Simon Petoro nu awa giro Yesu nana tera zorage damu bawa diro ego senua awa, “O Tua, na ema waya, are ni na doro bamu.” Ago senua. 9Nera kota, nu ata ema eni numore dai itiwa ami wo zere dago pumuwa wo awa giro azu wewa awa. 10Zebedira mai mata eto Yakoboto Yohanere nuto Petorore dai wo bua inoisowato ami dai giro azu wewato awa. Are Yesu meni Petorore ego senua awa, “Ni azu oko wase. Ni zeme zaawero ema bama pumaira bua inoise nuamunosa.” 11Ago senu nukare wa eto isewa witiwato nena bamubamu zere dago doro nu ama ganero bamuwa awa.

Yesu meni ema zo boya ayare kora wenua.

12Nata zora ena ema zo itisonua. Nu boya aya witai meni tama aiso nuso waya wai. Are Yesu nata amira kei awero noinu ema ami Yesu giro nuso nana baro bawa diro koiniro ego senua awa, “Tua, ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.” 13Ago senu Yesu meni wana potiro nu kimuro ego senua awa, “Iyo, na ago wamu kotupitinona. Are boya niso tepo wai ni saramase.” Ago tuaise boya aya nuso eya tepo wewa. 14Ago wenu Yesu meni ge zewai-zawai numore ego senua awa, “Tani nimore wetena amira bowi awa ema zore oko sase. Ni bamu, tama aiso niso prisre gipasa gae. Ago inoise nena Mose meni Anuture potawise senua awa potasa yaya niso tepo wetia amira susu giro baitamunora.” Ago senua awa.

15Ata Yesu meni tani eni inoisonua amira oziga awa so sero bamunua. Are ema witai meni nuso nana ena ge niamu serota yaya nusokare kora wai ewanana wamu sero nuso nana tupisowa. 16Ata nu eyaya bamu so erama tepo amira niro begomo toisonua awa.

Yesu meni ema zo te-wana waya wai awa kora wenua.

17Be zore nu ema bama gipinoise itinu amire Farisayore lo ge gipai ema enire nukare dai ago arumuro itiwa awa. Nukare awa Yerusalem nate enata Galilaya zebura nata serora enata Yudaya zebura nata serora ena muro itiwa. Ata Tuara putou yaya ema korawaira awa Yesura nana itinua. 18Are ema eni nukare ema zo gogara dimuro puro muwa awa. Ema amira wetu awa betero mapeta wai. Nukare nu dimuro puro so du bamuro Yesu nana zorage potamu wewa. 19Ata ema bama witai meni so gazewa, are nukare ema yayare awa puro bamu so du naira eba kau wewa. Ago wero giro nu pumuro so ike witiro so ena be wero ema awa gogare dai puro potiwa osenua awa. Awa ema bama Yesure dai itiwa amira soe osero Yesura benaura kei awenua awa. 20Are Yesu meni tuma diai nusokare giro ema amire ego senua awa, “Otao, na pasina niso disesena tepo wetia.” 21Ago senu lo ge gipai emare Farisayore nukare nutopekare ge saisai toise ina-sa wewa awa, “Ema emi Anutu meni wago inoya, atonua! Ema zo meni pasina disai ine tepo awa. Awa Anutura bua gege.” 22Yesu nu kotumai nusokare ago ine awa enia wero giro ge nusokare ina ego senua awa, “Nikare nogoro ago kotupitinowi? 23Nakai ema yayare amire, ‘Eri, aita wase,’ tepo ago sanakai nu kaka aita wamu wamunoya, awa nakai me namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokai gara opi wamunoya. Ata nakai, ‘Na pasina niso disinona,’ tepo ago samunonakai, awa nakai me oko namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokaira me awa gai ine tepo. 24Are na pasina disaira putou puro zebura nowena, awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona, ‘Na nimore ego tona: Ni eri, awai masi gogare niso puro niso nana bayase.’” 25Ago tuaise nu ema bama amira nana giti mokara eriro awai masi gogare nuso puro Anutura zazo de ike nitinoise bamu so nusora ninua awa. 26Ago wenu ema dago ami di tainiwa awa. Ago wero nukare azu wero Anutura zazo de ike nitinoise ge ego ina-sa wewa awa, “Nakai tani zeme gosinonakai awa benau zo.”

Yesu meni Lewi zawa senua.

27Ama Yesu meni doro aita wero susaumite iri niro takis pumai ema zo, nu takis pumaira sora arumuro itinua, awa ginua. Ema zazo nuso Lewi. Are Yesu meni numore ego senua awa, “Ni mu, na ama ganase.” 28Ago senu nu eriro nena bamubamu dago itinua awa doro Yesu ama ganero bamunua awa.

29Lewi meni Yesu emo nena naira bua bamu zo so nusora ena wenua. Ago wenu takis pumai ema witai ata ema witai eni ami numore dai arumuro nena ninoise itiwa. 30Ago itiwa Farisayo eni ata dubu nusokarera lo ge gipai ema eni ami Yesura bua maire ge witai toise ego sewa awa, “Ae, nikare nogoro takis pumai emare ata pasina emare dai nenare oure dara ninowi?” 31Ago sewa Yesu meni ge nusokare ina kapeteniro ego senua awa, “Ema yaya tepore meni dokta nana oko susawewera. Ata ema yayare meni gege dokta nana susawewera. 32Na ema nuai nuso saramai asinoya awa zawa sana duba kapetenarise oko muna. Tepo awa. Na pasina ema awa zawa sana duba kapetenarise muna awa.” Ago senua awa.

Nena sienaira tani.

33Are nukare Yesure ego sewa awa, “Yohanera bua mai meni eyaya nena nai sieniro begomo toise nowera. Noko Farisayora bua mai meni da ago inowera awa. Ota bua mai niso meni awa nena kaka sienamu nai gege ninowera.” 34Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Ema bama ataira bona inoise itara ema bama atamunoya ami numorekare dai nuamunoya be amire nena sienarise sawa ninamunorita? Tepo awa. 35Ota ama ema awa iwo meni puro bayara tepo wamunoya be amire nukare nena sienamunora. Da ago ine namore wara amire bua mai naso meni nena sienamunora.”

Ge sekare mature dara potai azu.

36Yesu nu ge bezai zo dai numorekare toise ego senua awa, “Ema meni tama sawai sekara osino mai zo kapero tama sawai matura toto awa gayai ine awa tepo awa. Ema zo meni ago wamunoya, awa tama sawai seka awa wai waya wamunoya. Ago wai mo sibi mai tama sawai sekara awa tama sawai mature te da oko wamunorato. 37Noko zo sana giwo. Ou wain seka awa ema meni memera tata matu amira dumai ine tepo awa. Ema zo meni ago wai, ou wain seka meni dobu wero memera tata ziai zasai ou wain zebura zozamunoya awa. Ago wai meme tata dai waya wamunoya awa. 38Ema nu ou wain seka awa meme tata sekara daba dumaise. 39Ema nu ou wain matu nisia ami ou wain seka amire oko ara tapinoya. Nu ago towia awa, ‘Matu meni awa nena naso ewanana.’” Ago senua awa.