Search form

Luka 5:1

Yesu meni senu Petoro wo dainiro pumunua.

1Be zo Yesu meni ou ubu zazo Genesaret amira kora dopenu ema bama witai meni Anutura ge ninamu nuso nana kei awero ina-musa wewa awa.