Search form

Luka 5:10

10Zebedira mai mata eto Yakoboto Yohanere nuto Petorore dai wo bua inoisowato ami dai giro azu wewato awa. Are Yesu meni Petorore ego senua awa, “Ni azu oko wase. Ni zeme zaawero ema bama pumaira bua inoise nuamunosa.”