Search form

Luka 5:12

Yesu meni ema zo boya ayare kora wenua.

12Nata zora ena ema zo itisonua. Nu boya aya witai meni tama aiso nuso waya wai. Are Yesu nata amira kei awero noinu ema ami Yesu giro nuso nana baro bawa diro koiniro ego senua awa, “Tua, ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.”