Search form

Luka 5:14

14Ago wenu Yesu meni ge zewai-zawai numore ego senua awa, “Tani nimore wetena amira bowi awa ema zore oko sase. Ni bamu, tama aiso niso prisre gipasa gae. Ago inoise nena Mose meni Anuture potawise senua awa potasa yaya niso tepo wetia amira susu giro baitamunora.” Ago senua awa.