Search form

Luka 5:17

Yesu meni ema zo te-wana waya wai awa kora wenua.

17Be zore nu ema bama gipinoise itinu amire Farisayore lo ge gipai ema enire nukare dai ago arumuro itiwa awa. Nukare awa Yerusalem nate enata Galilaya zebura nata serora enata Yudaya zebura nata serora ena muro itiwa. Ata Tuara putou yaya ema korawaira awa Yesura nana itinua.