Search form

Luka 5:18

18Are ema eni nukare ema zo gogara dimuro puro muwa awa. Ema amira wetu awa betero mapeta wai. Nukare nu dimuro puro so du bamuro Yesu nana zorage potamu wewa.