Search form

Luka 5:19

19Ata ema bama witai meni so gazewa, are nukare ema yayare awa puro bamu so du naira eba kau wewa. Ago wero giro nu pumuro so ike witiro so ena be wero ema awa gogare dai puro potiwa osenua awa. Awa ema bama Yesure dai itiwa amira soe osero Yesura benaura kei awenua awa.