Search form

Luka 5:22

22Yesu nu kotumai nusokare ago ine awa enia wero giro ge nusokare ina ego senua awa, “Nikare nogoro ago kotupitinowi?