Search form

Luka 5:24

24Are na pasina disaira putou puro zebura nowena, awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona, ‘Na nimore ego tona: Ni eri, awai masi gogare niso puro niso nana bayase.’”